ViaSlovakia - cestovná kancelária, 1.Mája 697/26, 03101 Liptovský Mikuláš      

   slovenčina  english language  jazyk polski   

 

FAQ / Obchodné podmienky / Kontakt 

  ► UBYTOVANIE NA LIPTOVE, V SLOVENSKOM RAJI A V TATRÁCH, SILVESTROVSKÉ POBYTY

 

.

Poistenie online - Európska cestovná poisťovňa - viaslovakia.sk

 CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
    Európska cestovná poisťovňa

Ubytovanie Liptov - www.liptov.eu

 VYHĽADÁVANIE UBYTOVANIA
    Ubytovanie Liptov - www.liptov.eu

Booking.com - rezervácie hotelov v Európe a vo svete

 UBYTOVANIE VO SVETE - Booking.com
    hotely, penzióny, apartmány v Európe
    a vo svete, garancia najlepšej ceny

HRS.de - rezervácie hotelov v Európe a vo svete

 UBYTOVANIE VO SVETE - hotely
    široká ponuka, pohodlná rezervácia

 


last minute, egypt, turecko, tunisko, grécko, chorvátsko, letenky

.

 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosti Tourclub s.r.o., prevádzkovateľa internetovej cestovnej kancelárie ViaSlovakia, rezervačného systému a internetovej stránky www.viaslovakia.sk

A/ VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SPROSTREDKOVANIE UBYTOVANIA

1. Objednávka, rezervácia, Potvrdenie objednávky, voucher
1.1 Objednávateľ služieb (fyzická alebo právnická osoba) môže objednávku uskutočniť cez rezervačný formulár, písomne prostredníctvom faxu alebo e-mailu, prípadne telefonicky.
1.2 V priebehu 24 hodín ViaSlovakia objednávku spracuje a bude objednávateľa informovať o ponuke a úspešnosti rezervácií. V prípade voľných kapacít ViaSlovakia písomne potvrdí objednané služby preposlaním Potvrdenia objednávky (faxom alebo e-mailom).
1.3 Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o objednávateľovi (meno a priezvisko, adresa bydliska, telefonický a e-mail kontakt), informácie o rozsahu a cene služieb, taktiež informácie k uskutočneniu platieb (termíny splatnosti sa riadia v závislosti od obchodných podmienok zmluvného partnera - zvyčajne ubytovacieho zariadenia - a času zostávajúceho do začiatku nástupu na pobyt). Úhradou zálohy alebo celej sumy objednávateľ akceptuje Všeobecné obchodné podmienky ViaSlovakia.
1.4 V prípade úhrady bankovým prevodom/internet bankingom z účtu vedenom v inej banke ako je uvedené na Potvrdení objednávky vás žiadame o zaslanie kópie dokladu/potvrdenia o zaplatení (zálohy alebo doplatku) najneskôr do nami určeného termínu úhrady. Potvrdenie o úhrade zašlite späť ViaSlovakia (faxom, e-mailom). Ak ViaSlovakia neobdrží uvedené kópie dokladov/potvrdenia o úhrade najneskôr v deň a hodinu splatnosti záväzku, bude objednávka automaticky zrušená. V prípade, že platba bude pripísaná na náš účet po lehote splatnosti a nebude možné znovu potvrdiť pôvodne rezervované ubytovanie, resp. klient neakceptuje novú ponuku uhradená čiastka sa vráti klientovi (klient znáša bankové poplatky a manipulačný poplatok - viď bod 4.4)
1.5 Po zaplatení celej ceny pobytu bude objednávateľovi zaslaný e-mailom „Voucher – poukážka na služby“ , ktorý objednávateľa oprávňuje k realizácii pobytu a čerpaniu objednaných služieb. Podnikateľským subjektom bude po obdržaní doplatku navyše zaslaná vyúčtovacia faktúra.
2. Spôsob platby
2.1 Po obdržaní Potvrdenia objednávky resp. u podnikateľských subjektov predfaktúry je objednávateľ povinný zrealizovať úhradu do uvedeného dátumu splatnosti. V prípade, že ide o zálohu je objednávateľ povinný, ak nie je uvedené inak, uhradiť 50% z celkovej ceny objednaných služieb. Bez ďalšieho vyzvania je povinný doplatiť zvyšok sumy do 35 dní pred začiatkom čerpania služieb, resp. tak ako je uvedené v Potvrdení objednávky (predfaktúre). Ak čas zostávajúci do začiatku čerpania služieb je menej ako 35 dní, je objednávateľ povinný uhradiť 100% z celkovej sumy objednaných služieb.
Spôsob zaplatenia zálohy (aj doplatku) pobytu a objednaných služieb zo Slovenska:
1.   Bankový prevod / priamy vklad na EUR účet CK ViaSlovakia, firma Tourclub s.r.o.
názov účtu: Tourclub s.r.o.
číslo účtu: 262 271 4672 /1100
variabilný symbol : číslo objednávky
Upozornenie! Príkazca hradí všetky poplatky a príjemca obdrží celú čiastku platby.
2.2 V prípade ak nebudeme môcť objednávku z určitých dôvodov potvrdiť, bude objednávateľovi navrhnutá alternatívna ponuka. Objednávateľ má právo takúto ponuku neakceptovať. V takom prípade budú všetky už uskutočnené platby bez ďalšieho omeškania zaslané späť na účet objednávateľa.
2.3 V prípade ak objednávateľ neuhradí zálohu (predfaktúru) do uvedeného dátumu splatnosti resp. nezašle nám kópiu prevodného príkazu alebo iného dokumentu potvrdzujúceho realizáciu platby - objednávka sa automaticky ruší, v prípade uhradenej zálohy a neuhradeného doplatku v termíne jeho splatnosti vzniká ViaSlovakia právo na odstúpenie od zmluvného vzťahu a právo na náhradu vzniknutých škôd vo výške storno poplatkov.
3. Služby a ceny služieb
3.1 Pre rozsah zmluvných služieb sú určujúce údaje o výkonoch zmluvných partnerov uvedené v Potvrdení objednávky. Tieto zdroje údajov sú pre ViaSlovakia záväzné. Všetky ďalšie výkony, ktoré menia rozsah zmluvných služieb si vyžadujú písomné potvrdenie zo strany ViaSlovakia. Údaje uvedené na internetovej stránke www.viaslovakia.sk majú informačnú funkciu.
3.2 Pobyt začína a končí k termínom (príjazd, odjazd) uvedeným v Potvrdení objednávky.
3.3 Ceny služieb uvedené na internetovej stránke sú platné pre uvedený počet osôb, resp. objednaný typ služby, či daný typ ubytovacieho zariadenia. Keďže údaje o prezentovanom ubytovacom zariadení sú aktualizované zo strany jeho majiteľa / prevádzkovateľa nie je možne vylúčiť, že napr. zverejnené ceny v momente objednávky ubytovania nie sú aktuálne. ViaSlovakia minimalizuje takéto prípady náhodnou kontrolou, ale aj zmluvnými vzťahmi s dodávateľmi služieb, overenie správnosti publikovaných údajov sa uskutočňuje aj pri každej obdržanej objednávke, v prípade zmeny cien je objednávateľ upovedomený o aktuálnych cenách v Potvrdení objednávky.
4. Právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy, prípadne zmeniť rezerváciu.
4.1 Objednávateľ môže kedykoľvek pred začiatkom pobytu odstúpiť od zmluvy. Rozhodujúcim je dátum obdržania takéhoto vyhlásenia v cestovnej kancelárii ViaSlovakia. Aby bolo takéto vyhlásenie akceptované, je potrebné ho zaslať písomnou formou (list, fax, e-mail).
4.2 Objednávku je možné zmeniť v nasledujúcich položkách: počet osôb, dátum nástupu na pobyt alebo dátum ukončenia pobytu a to najneskôr 35 dní pred nástupom na pobyt. Za prvú zmenu v rezervácii bude klientovi zaúčtovaný poplatok vo výške 25 EUR, za každú ďalšiu zmenu rezervácie 25 EUR.
4.3 V prípade ak objednávateľ od zmluvy odstúpi alebo ak nemôže nastúpiť na pobyt z dôvodov, ktoré nemôže cestovná kancelária akceptovať (s výnimkou prípadov vyššieho násilia - napr. prírodné katastrofy), môže cestovná kancelária požadovať primeranú náhradu za uskutočnené opatrenia na zabezpečenie klientovho pobytu a na už vynaložené náklady. Pri výpočte výšky náhrady sa zohľadňuje výška storno poplatku.
Paušalizované storno poplatky (platia prioritne tie, ktoré uvádzame v Potvrdení objednávky) sú pri sprostredkovaní ubytovania prostredníctvom ViaSlovakia nasledovné:
- viac ako 31 dní pred začiatkom pobytu 25 % z celkovej ceny pobytu,
- od 30. do 22. dňa 50 %,
- od 21. do 15. dňa 75 %,
- od 14. do 0.dňa (deň príchodu) 100 % z celkovej ceny pobytu.
4.4 Storno poplatok v prípade uvedenom v bode 1.4 je určený vo výške 50 EUR.
4.5 Storno poplatky cestovnej kancelárie nenahrádzajú storno podmienky zmluvných partnerov všeobecne známe a platné v čase objednávky pobytu, resp. ktoré sú uvádzané v Potvrdení objednávky - t.j. stornopodmienky zmluvných partnerov (hotely, penzióny) a stornopodmienky uvedené v Potvrdení objednávky sú nadradené stornopodmienkam CK ViaSlovakia.
4.6 Storno poplatky pri zrušení pobytu zo strany objednávateľa sú splatné ihneď po jeho upovedomení na základe vystavenej faktúry.
5. Právo cestovnej kancelárie ViaSlovakia na odstúpenie od zmluvy
Cestovná kancelária si ponecháva právo na zmenu rezervácie v prípade, že dôjde k mimoriadnym okolnostiam a udalostiam, ktoré nie je možné predvídať, nedajú sa zmeniť a ktoré neumožňujú plnohodnotný pobyt hosťa v ubytovacom zariadení. Náhradné ubytovanie je možné len pokiaľ s tým klient súhlasil. V prípade, že výmena zaplateného ubytovania nie je možná, cestovná kancelária si vyhradzuje právo najneskôr 7 dní pred nástupom na pobyt odstúpiť od zmluvy s klientom. Všetky už uskutočnené platby budú vrátané späť klientovi.
6. Reklamácie
V prípade, ak klientovi nie sú počas pobytu poskytované služby zahrnuté v ponuke cestovnej kancelárie, má klient právo požadovať primeranú náhradu. Všetky reklamácie je klient povinný uskutočniť písomnou formou. Klient do doby posúdenia reklamácie cestovnou kanceláriou neposkytne akékoľvek informácie týkajúce sa reklamácie tretej osobe alebo médiám. Právne vzťahy vzniknuté z reklamácií sa vo všeobecnosti riadia primeranými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Postup reklamácie:
1. Priamo u prenajímateľa. Klient je povinný ihneď po zistení nedostatku kontaktovať prenajímateľa ubytovacieho zariadenia a zástupcu cestovnej kancelárie. Klient spolupracuje s prenajímateľom služby, ktorý zabezpečí primerané odstránenie nedostatku, aby boli služby v súlade s ponukou cestovnej kancelárie. Ak klient neprijme navrhované riešenie adekvátne vzniknutej situácii, cestovná kancelária neakceptuje reklamáciu hosťa a ďalej sa ňou nezaoberá.
2. V prípade ak nedostatok nebol odstránený v súlade s oficiálnou ponukou cestovnej kancelárie, prenajímateľ spíše s klientom na kópii vouchera určeného klientovi taxatívny súpis všetkých zistených nedostatkov, ktoré neboli odstránené. Originál tejto kópie vouchera zasiela klient cestovnej kancelárii, jednu fotokópiu si ponecháva klient a jednu prenajímateľ.
3. Najneskôr 20 dní po ukončení pobytu je klient povinný doručiť cestovnej kancelárii kópiu vouchera s potvrdením zmluvného partnera /prenajímateľa/ vrátane dokumentov /ponuka cestovnej kancelárie/ dokladujúcich oprávnenosť reklamácie.
4. Písomné stanovisko doručí cestovná kancelária klientovi najneskôr 20 dní od obdržania reklamácie v cestovnej kancelárii. Reklamáciami, ktoré nespĺňajú formálne náležitosti, boli doručené po stanovej dobe ako aj reklamáciami, ktoré boli odstránené počas pobytu klienta sa cestovná kancelária nebude zaoberať.
5. Úspešná reklamácia sa týka len tých služieb, ktorých finančná refundácia bola po overení cestovnou kanceláriou považovaná za oprávnenú. Klientovi môže byť maximálne refundovaná suma za reklamované služby, v žiadnom prípade nemôže byť klientovi refundovaná celková suma pobytu ani už spotrebovaných služieb.
7. Cestovné poistenie, kaucia
7.1 Cestovné poistenie a poistenie stornopoplatkov nie je zahrnuté v cene pobytu. O podmienkach poistenia sa informujte v poisťovni v mieste vášho bydliska, uzavretie poistenia je možné aj online cez web stránku resp. telefonicky v Európskej cestovnej poisťovni.
7.2 Objednávateľ nesie všetky riziká spojené so stratou peňazí, batožiny, cenných predmetov, cestovných dokumentov, technických predmetov, liekov a pod. Odporúčame zodpovedajúce poistenie zabezpečiť v mieste bydliska alebo prostredníctvom našej cestovnej kancelárie.
7.3 Kaucia slúži na pokrytie vzniknutých škôd na majetku majiteľa / prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia spôsobených užívaním prenajatého objektu objednávateľom. Výšku kaucie uvádzame v poznámke cenníka ubytovania resp. v Potvrdení objednávky. Kaucia je splatná pri nástupe na pobyt majiteľovi (prevádzkovateľovi objektu) a bude vrátená pri ukončení pobytu a odovzdaní objektu majiteľovi v pôvodnom stave.
8. Rekreačný poplatok, poplatok za spotrebu elektrickej energie, poplatok za spotrebu dreva
8.1 Ak nie je uvedené inak rekreačný poplatok nie je zahrnutý v cene pobytu. Výšku rekreačného poplatku určenú všeobecným záväzným nariadením mesta / obce informatívne uvádzame v poznámke k cenníku. Rekreačný poplatok je splatný priamo u majiteľa (prevádzkovateľa) ubytovacieho zariadenia a je ním odvádzaný príslušnému obecnému úradu alebo mestu.
8.2 V prípade, že spotreba elektrickej energie nie je zahrnutá v cene pobytu (najmä v zimnom období u chát a chalúp) je táto skutočnosť uvádzaná v poznámke cenníka ubytovania. Majiteľ objektu je oprávnený požadovať zálohu za spotrebu elektrickej energie. Skutočná spotreba elektrickej energie sa odsúhlasí odpisom v deň príchodu a odchodu, objednávateľ platí len za skutočne spotrebované množstvo energie. V prípade, že cena pobytu zahŕňa limitované množstvo spotreby elektrickej energie, objednávateľ platí len spotrebu nad tento limit. Výšku sadzby a podmienky odberu elektrickej energie je majiteľ povinný oznámiť pri prevzatí objektu.
8.3 V cene pobytu môže majiteľ objektu zahrnúť limitovanú spotrebu palivového dreva. Spotreba nad tento limit , resp. spotreba dreva počas celého pobytu nie je zahrnutá v cene. O podmienkach a cene je potrebné sa informovať u majiteľa objektu v deň nástupu.
9. Platnosť
Tieto Všeobecné zmluvné podmienky vstupujú do platnosti dňom 01.01.2003 na dobu neurčitú.